ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

I. Adatkezelő adatai:

Kortyolo.hu

SZÉKHELY:  Budapest, 1184 Kézműves u. 1/b

Adószám: 55212115-1-43

E-MAIL:  info@kortyolo.hu

WEBLAP: www.kortyolo.hu

 

II. Az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatás:

  • eseményeink foglalásaival kapcsolatos üzenet küldés
  • felhasználói rendszerüzenetek küldése
  • felhasználói jegyrendeléssel kapcsolatos üzenetek küldése
  • felhasználói jegyrendeléssel kapcsolatos számla küldése
  • hírlevél-küldés (közvetlen üzletszerzési célú megkeresések)
  • felhasználói ajánlatkéréssel összefüggő megkeresések

 

III. A kezelt személyes adatok köre:
név, e-mail, cím, telefonszám.

 

 

IV. A jelen nyilatkozat szerinti adatkezelés célja:
A weblap üzemeltetője, mint Adatkezelő által szolgáltatásai körében végzett vélemény- és piackutatás, közvetlen üzletszerzés, reklámhírlevél- és promóció célú ajánlatküldés.
A fenti személyes adatok kezelése az Adatkezelő által a weblapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása és a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében történik.

 

 

V. Adatkezelés időtartama:
A felhasználó által az adatkezelésre adott felhatalmazás visszavonásáig, de legkésőbb a weblapon nyújtott, fent körülírt szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a hírlevélküldő-szolgáltatásról történő leiratkozástól, illetőleg ajánlatkérés esetén az ajánlati kötöttség megszűnésétől) számított 5 (Öt) év.

 

 

VI. Adatkezelés jogalapja és módja, adattovábbítás:
Az Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési nyilatkozat IV. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési nyilatkozat V. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, mindenkor a vonatkozó jogszabályok (elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.]) előírásai alapján; valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával megadott adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása, amely az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés során az Adatkezelő a felhasználó megadott személyes adatait harmadik személyeknek való továbbítására csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, illetve az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében, az arra vonatkozó törvényen alapuló hatósági, bírósági megkeresések alapján jogosult.

 

 

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslatok:
A felhasználó a megadott adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja (ilyen visszavonásnak minősül a hírlevél-küldő szolgáltatásról való leiratkozás is).
A felhasználó az Infotv. vonatkozó szabályai szerint bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kezelt adatai köréről, valamint kérheti hibás adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését.
A személyes adatok kezelésével összefüggésben a felhasználót megillető jogokat az érintettek e-mail útján a jelen Adatkezelési nyilatkozat I. pontjában található e-mail címre eljuttatott kérelemükkel gyakorolhatják.

 

 

VIII. Adatkezeléshez adott hozzájárulás:
A fentiek tudomásulvételével, mint a Kortyolo.hu weblapjának felhasználója kijelentem, hogy a weblapon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az alábbi önkéntes, adatvédelmi tájékoztatáson alapuló és kifejezett nyilatkozatokat teszem az általam megadott és a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adataimmal összefüggésben:
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő – a weboldal Felhasználási szabályzatában foglaltak szerint – számomra hírlevél keretében termékeiről és szolgáltatásairól információt, reklámot, promóciós ajánlatot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el a közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) az általam rendelkezésre bocsátott személyes és elérhetőségi adatok történő kommunikáció útján.
Önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megjelölt személyes adataimat regisztrálja és a fenti időtartamban és adatkezelési célok érdekében kezelje.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító, az Infotv. szerinti hozzájárulásnak minősül.
Megerősítem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében tettem a jelen nyilatkozatot.
Kijelentem, hogy az általam a regisztráció, illetve hírlevél-feliratkozás vagy ajánlatkérés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblapon elérhető egyes funkciók közvetített szolgáltatások (így a Megrendelések – Események), amelyeket a felhasználó a továbbirányított weboldalakon érhet el, és amelyek tartalmáért, szolgáltatásaiért és az ott kért személyes adatokért kezeléséért az Adatkezelő nem felel.